gd_slider_08.jpg
gd_slider_04.jpg
gd_slider_06.jpg
gd_slider_07.jpg
previous arrow
next arrow

1. Onderwerp van de overeenkomst

Onderwerp van de overeenkomst is de verhuur van fietslorries en in aanvulling daarop eventuele diensten als touroperator.
De verhuur van fietslorries bij de Grenzland Draisine GmbH is onderwerp van deze huurovereenkomst en van de onderstaande Algemene Voorwaarden, welke een aanvulling zijn op de §§ 535 – 575a BGB [Duits Burgerlijk Wetboek] en – voor zover de Grenzland-Draisine GmbH als touroperator optreedt – op de §§ 651a-m BGB. De reis geldt slechts als contractuele relatie indien er naast de verhuur van fietslorries, andere hooftdiensten, bijvoorbeeld maaltijden, de verhuur van fietsen en kano’s, worden verleend.
De hoogte van de huur- / reissom richt zich naar het bij de boeking geldende tarief. De overeenkomst komt pas tot stand na de schriftelijke bevestiging van de boeking door de verhuurder.

2. Betaling van de huur-/reissom

De prijs van de rit/reis dient te worden voldaan als die schriftelijk met de Grenzland-Draisine GmbH is overeengekomen. Daar een reis minder dan 24 uur duurt, geen overnachting omvat en de reissom de per persoon niet hoger dan 75,00 € bedraagt, is het niet noodzakelijk een Verklaring van deelname aan het Garantiefonds [Sicherungsschein] te verstrekken.

3. Gebruik van de fietslorries

De fietslorrie mag uitsluitend door de aangemelde personen worden  gebruikt. Kinderen onder de 14 jaar mogen allen onder begeleiding van een meerderjarige persoon een fietslorrie besturen.
Het gebruik van de fietslorrie is uitsluitend op het spoortraject Kleef-Kranenburg-Groesbeek toegestaan. Daarbij is men gehouden aan de desbetreffende actuele dienstregeling.
De Grenzland-Draisine GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de naleving van de dienstregeling. Zij behoudt zich het recht voor de rijrichting te wijzigen zonder dat de klant hieraan het recht tot opzegging van de overeenkomst kan ontlenen. De klant dient de aan hem verstrekte dienstregeling in te zien en de rit daar zodanig op af te stemmen dat die conform de dienstregeling wordt gerealisiert. Indien er vertraging optreedt, dient de klant de instructies van de verhuurder op te volgen, ook indien dat inhoudt dat hij voor het bereiken van de bestemming de terugreis moet aanvaarden.
De klant is gehouden de staat van de fietslorrie voor vertrek te controleren. Indien er beschadigingen worden geconstateerd, dient de huurder deze voor vertrek aan de verhuurder te melden. De gebreken worden dan door de verhuurder, respectievelijk zijn plaatsvervanger, schriftelijk vastgelegd.
Teruggave van de fietslorrie met alle toebehoren geschiedt door de klant op de plaats van vertrek, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen. Indien de teruggave niet conform de afspraken geschiedt en de klant hiervoor verantwoordelijk is, dient bij de kosten voor het transport te dragen. Voorts is de verhuurder in dat geval gerechtigd, onder voorbehoud van verdere aanspraken op schadevergoeding, een gebruikskostenvergoeding ter hoogte van de huursom conform het geldende tarief in rekening te brengen.
De klant dient te garanderen dat alle deelnemers zich aan de voornoemde gebruiksvoorwaarden houden.

4. • Annulering door de klant

De klant kan de overenkomst voor vertrek uitsluitend schriftelijk opzeggen. Bepalend voor het vaststellen van het tijdstip van annulering is de datum van binnenkomst van de annulering bij Grenzland-Draisine GmbH.
Bij annulering door de klant worden de volgende standaardpercentages in rekening gebracht:
• tot 45 dagen voor de geboekte datum: geen kosten
• tot 30 dagen voor de geboekte datum: 25% van de huursom
• tot 12 dagen voor de geboekte datum: 50 % van de huursom
• tot 8 dagen voor de geboekte datum: 70 % van de huursom
• tot 4 dagen voor de geboekte datum: 80 % van de huursom
Indien de annulering later plaatsvindt, is de klant de volledige huursom verschuldigd. Een annuleringsverzekering maakt geen deel uit van deze overeenkomst.

• Annulering door de Grenzland-Draisine GmbH

De Grenzland-Draisine GmbH is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk te annuleren indien het in de offerte en in de beschrijving van de dienstverlening aangegeven minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt. Hetzelfde is van toepassing indien de rit als gevolg van bij het sluiten van de overeenkomst onvoorziene overmacht aanzienlijk wordt bemoeilijkt, in gevaar wordt gebracht of belemmerd.

5. Aansprakelijkheid van de Grenzland-Draisine GmbH

• Aansprakelijkheid als verhuurder

De verhuurder is bij zaak- en financiële schade slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove nalatigheid, voor zover deze betrekking heeft op zijn verplichtingen betreffende uit de overeenkomst voortvloeiende hoofddiensten. In geval er plichten met betrekking tot de hoofddiensten niet worden nagekomen, blijft de aansprakelijkheid echter uitsluitend tot de door de daarmee in samenhangende schade beperkt . Deze beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing voor zover de schade door een verzekering is gedekt. Daar waar de aansprakelijkheid door de verhuurder wordt uitgesloten of beperkt, is dat eveneens van toepassing op zijn werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

• Aansprakelijkheid van touroperator

Indien de Grenzland-Draisine GmbH als bemiddelaar van reisdiensten optreedt,  is zij in het kader van de zorgvuldigheidsplicht die bij een nauwgezette voorbereiding van de reis een zorgvuldige keus van de dienstverleners en de juistheid van de beschrijving van alle in de offerte opgenomen reisdiensten vereist, aansprakelijk. De Grenzland-Draisine GmbH is niet aansprakelijk voor de inhoud van brochures van derden.
Indien de schade van de reisdeelnemer het gevolg is van geringe nalatigheid van de touroperator of uitsluitend is ontstaan door schuld van een dienstverlener blijft de aansprakelijkheid van de Grenzland-Draisine GmbH voor de schade beperkt tot drie maal de reissom.

6. Aansprakelijkheid van de klant

De klant is zowel voor diens eigen handelen als dat van de andere gebruikers verantwoordelijk. De personen die samen met hem zijn aangemeld, werden als plaatsvervangers van hem beschouwd. De aansprakelijkheid geldt ook voor de kosten voor reddings- en bergingsmaatregelen en de vrijstelling van aanspraken van derden (reddingsorganisaties, overheidsinstanties, andere deelnemers) Meerdere klanten zijn gezamenlijk aansprakelijk. De klant wordt door de Grenzland-Draisine GmbH vrijgesteld van aanspraken van derden, voor zover een schade is verzekerd.

7. Klachten

Indien een dienst niet conform de overeenkomst wordt uitgevoerd, kan de klant verlangen dat deze onvolkomenheden worden verholpen. De Grenzland-Draisine GmbH kan het probleem oplossen door te voorzien in een vervangende dienst van gelijkwaardige of betere kwaliteit. Deze oplossing kan echter worden geweigerd, indien deze buitenproportionele inspanningen vergt en/of hoge kosten met zich meebrengt.
De klant dient, een tekortkoming van de dienst onmiddellijk aan de Grenzland-Draisine GmbH te melden. Wanneer een klachtmelding door eigen schuld achterwege blijft, wordt geen korting gegeven op de overeengekomen prijs, tenzij de klachtmelding overduidelijk uitzichtloos is of redelijkerwijs niet van de klant kan worden verfangd. De klant wordt uiterlijk voor aanvang van de reis geïnformeerd over de bereikbaarheid van de Grenzland-Draisine GmbH.
De klant dient zijn aanspraken jegens de Grenzland-Draisine GmbH vanwege gebrekkige reisdiensten conform §§ 651c tot 651f BGB binnen een maand na de datum van de in de overeenkomst genoemde terugreis te doen gelden. Na afloop van de termijn zijn aanspraken van de klant uitsluitend ontvankelijk, indien hij buiten zijn schuld niet aan de gestelde termijn kon voldoen.

8. Algemeen

Compensatie voor de klant is uitgesloten, tenzij de vordering niet wordt betwist of rechtsgeldig is vastgesteld. Op de overeenkomst en alle rechtsverhoudingen van partijen is uitsluitend het Duitse recht van toepassing.

9. Plaats van de bevoegde rechtbank

Indien de klant zakenman, een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen is, geldt voor alle direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen Kleef als plaats van de bevoegde rechtbank.
Indien de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft, als hij zich na de boeking in het buitenland heeft gevestigd of zijn vaste woonoord naar het buitenland heeft verplaatst of indien zijn woonplaats of vaste woonoord op het moment van de rechtsvordering onbekend is, wordt Kleef eveneens als plaats van de bevoegde rechtbank overeengekomen.

10. Salvatorische clausule

Mocht een bepaling in deze algemene Voorwaarden of een bepaling in geval van overige overeenkomsten ongeldig zijn of worden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of overeenkomsten

Vestigingsplaats:
Grenzland Draisine GmbH
Bahnhofstr. 15
47559 Kranenburg
Duitsland

Routes

Kies uit een van de twee routes tussen Groesbeek, Kranenburg en Kleve. Ontdek de grensstreek op z’n mooist!

 BEKIJK DE ROUTES

 

 

 

Arrangementen

Combineer de fietstrein met een lunch, gezellige barbecue of andere activiteit.

BEKIJK DE ARRANGEMENTEN

 

Cadeaubon & Souvenirs

Caps Draisine 01

Op zoek naar een origineel cadeau? Geef een cadeaubon voor de fietstrein of een leuke souvenir!

BEKIJK DE CADEAUBON & SOUVENIRS

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.